Buren
Buren
Buren
Buren
Buren
Buren

Plussenbeleid Buren

Het plussenbeleid maakt het mogelijk om in de nabije toekomst op basis van lokaal maatwerk extra ontwikkelingsruimte te geven aan ondernemers in het buitengebied en tegelijk de kwaliteit van de leefomgeving te versterken. Het plussenbeleid heeft als doel economische ontwikkeling te stimuleren en tegelijk de leefomgevingskwaliteit van het buitengebied te behouden en te versterken. Om deze ruimte te kunnen benutten voor een uitbreiding wordt van de ondernemer verwacht dat hij/zij in overleg met de buurt maatschappelijke tegenprestaties levert als compensatie voor de uitbreiding. Deze tegenprestaties zijn altijd aanvullende maatregelen bovenop de basisvoorwaarden. De tegenprestaties kunnen bestaan uit investeringen in ruimtelijke kwaliteit, milieu en water en dierenwelzijn.  

Wanneer een initiatief binnen het plussenbeleid valt, zijn er spelregels waar aan voldaan moet worden. Zo is het de bedoeling dat er geïnvesteerd wordt in verschillende tegenprestaties, zo kan de gemeente een prioriteit opleggen van een tegenprestatie en dien je een omgevingsdialoog te houden. Voor de gemeente Buren geven we voorbeelden aan voor elk type investering. Daarnaast geven we een uitgebreide analyse van de landschapstypen in de gemeente Buren en welke investeringen waar kunnen plaatsvinden.

De gemeente Buren kent ruim 40 bestemmingen met een niet-grondgebonden veehouderijtak. Bij enkele van deze bedrijven speelt een specifieke uitbreidingswens en dat is reden geweest dat de gemeenteraad aan de slag wil met het invullen van dit plussenbeleid.


Details

Klant Gemeente Buren
Team Roelof Goodijk en Loes van Schie
Looptijd 2018 - 2019
Locatie
Mail deze pagina