Omgevingsvergunning (Wabo) Aldi Vaassen
 Omgevingsvergunning (Wabo) Aldi Vaassen

Omgevingsvergunning (Wabo) Aldi Vaassen

Voor de uitbreiding van de Aldi Vaassen heeft LOS Stadomland een ruimtelijke onderbouwing gemaakt voor het verkrijgen van de omgevingsvergunning (Wabo). 

Op de locatie van de uitbreiding staat een oud schoolgebouwtje, waarin recent een drukkerij in gehuisvest is geweest. In de structuurvisie centrum Vaassen (LOS 2008) is het belang van de oost west as langs de Jan Mulderstraat aangegeven. De herontwikkeling van de beoogde locaties moest dan ook voorzien in het versterken van deze as. Voor de uitbreiding van de Aldi is niet het hele herstructureringsgebied nodig. Daarom is gekozen voor een tijdelijke invulling van het terrein langs de Jan Mulderstraat, waarbij groen voor de gewenste geleding kan zorgen. Tegelijk krijgt het pand van de Aldi een alzijdig gezicht, zodat geen dode wanden ontstaan. Het parkeren wordt compact gehouden en is gericht op het binnenterrein.


LOS Stadomland en de omgevingsvergunning

Wanneer een initiatief niet past in het bestemmingsplan is een omgevingsvergunning nodig voor het afwijken van dat bestemmingsplan(artikel 2.12, lid 1.a, onder 3 Wabo). Het besluit om af te wijken van het bestemmingsplan (vergunning) moet worden gemotiveerd met een goede ruimtelijke onderbouwing. 

LOS Stadomland kan zorgdragen voor zo’n omgevingsvergunning. Naast de noodzakelijke toetsing van een initiatief aan wet- en regelgeving kiezen wij voor een ontwerpende insteek. Een beoordeling van het initiatief aan wettelijke regels moet het plan beter maken, is onze stelling. Zo is een ruimtelijke onderbouwing niet alleen toetsend, maar ook onderzoekend en ontwikkelend. 

Via enkele ontwerpen onderzoeken we de kansen van de plek en het initiatief. Met een aansprekend resultaat gaat de discussie met de omgeving dan ook niet meer over de regels, maar over de inhoud: hoe maken we deze plek beter? We stellen vragen als: ‘waar ligt de meerwaarde ten opzichte van haar omgeving’ en ‘hoe kan het initiatief het beste aansluiten bij omliggende structuren’. De ruimtelijke onderbouwing legt verantwoording af ten aanzien van:

  • De passendheid binnen het gemeentelijk beleidskader
  • Functionele aspecten (andere functies, parkeren, verkeer)
  •  Milieuaspecten
  • De waarden in de omgeving (ecologie, water, cultuurhistorie)
  •  De uitvoering

Details

Klant Gemeente Epe
Team Gerbert Smulders
Looptijd 2012
Locatie Vaassen
Mail deze pagina