Begeleiding Implementatie Omgevingswet
Begeleiding Implementatie Omgevingswet
Begeleiding Implementatie Omgevingswet

Begeleiding Implementatie Omgevingswet

Op 1 januari treedt de Omgevingswet in werking. Het stelsel van de ruimtelijke ordening wijzigt dan. De huidige wetten die gaan over de fysieke leefomgeving zullen worden vervangen door één integrale wet. Het doel is meer overzicht en samenhang in beleid en regelgeving. Daarnaast vraagt de omgevingswet om een andere manier van werken van overheden. Het motto is ‘ruimte voor ontwikkeling, en het borgen van kwaliteit’. De omgevingswet moet gaan zorgen voor een betere balans tussen het benutten en beschermen van de leefomgeving. Uitgangspunten zijn een integrale benadering, betere besluitvormingsprocessen, klantgericht werken, samenwerken met de samenleving, maatwerk en sturen op beleidsdoelen in plaats van regels. De omgevingswet betekent voor gemeenten een behoorlijke transitie: nieuwe beleidsinstrumenten, aanpassing van werkprocessen en digitalisering van informatiestromen. LOS begeleidt de gemeente Neder-Betuwe hierbij en coördineert het transitieproces.
  
Op een aantal onderdelen werkt de gemeente al ‘in de geest van de Omgevingswet’. Op andere terreinen moeten nog stappen worden gezet. Samen met een aantal ambtelijke ‘kopgroepen’ is hiervan een analyse gemaakt en is de vraag beantwoord welke acties wanneer nodig zijn voor een soepele invoering. Dit heeft geleid tot een ‘Routeplan’ met de concrete acties voor 2019 en 2020, en een duidelijke prioritering zodat de invoering van de wet voor een relatief kleine gemeente als Neder-Betuwe behapbaar is en effectief kan verlopen.

Details

Klant Neder-Betuwe
Team Jasper Vlek, René van Mil
Looptijd ...-2020
Locatie
Mail deze pagina