Zeumeren
Zeumeren
Zeumeren

Gebiedsvisie Zeumeren

De gemeente wil niet dat Voorthuizen en bedrijventerrein Harselaar aan elkaar groeien, maar een groene buffer tussen beide behouden. De gebiedsvisie Zeumeren moet invulling geven aan deze bufferfunctie, zowel vanuit het perspectief van het landschap als vanuit de(mogelijke) functies in het gebied.  


De gebiedsvisie moet duidelijk maken hoe het deels nog herkenbare kleinschalige coulisselandschap behouden kan blijven. Tegelijk staat de tijd niet stil. Naast diverse functiewijzigingen van (voormalige) agrarische bedrijven is hier een zoekzone voor woningbouw (Voorthuizen Zuid) geprojecteerd. Recreatiegebied Zeumeren (RGV) denkt na over stappen om tot een verdere kwaliteitsverbetering en seizoensverlenging van het toeristisch recreatief product te komen. De gemeente ondersteunt deze ontwikkeling van Zeumeren, aangezien er gemeentebreed behoefte is aan nieuwe actieve dagrecreatieve voorzieningen. 

De kern van de gebiedsvisie is een sterk landschapsbeeld, gericht op het gebruik door bewoners, recreanten en agrarische bedrijven. De intensiteit van het recreatieterrein Zeumeren wordt geconcentreerd, zodat naast het actieve en uitdagende, ook de groene beleving mogelijk blijft. De recreatieplas krijgt om die reden in de visie een intensieve en een luwe zone. Deze eis is ingegeven door zowel ruimtelijke (landschappelijke) motieven als recreatieve motieven. In het overige buitengebied is volop ruimte voor de diversiteit van de agrarische sector, die daarmee een weerspiegeling vormt van het Barneveldse agrarische ondernemerschap.


Details

Klant Gemeente Barneveld
Team Hans van Kempen
Looptijd 2011
Locatie Zeumeren
Mail deze pagina