Velp
Velp
Velp
velp
velp
velp

Structuurvisie Velp

Voor de gemeente Rheden maken we een structuurvisie voor Velp volgens de systematiek van de omgevingsvisie die we in de afgelopen tijd ontwikkeld hebben. Het project maakt deel uit van het programma ‘Mijn dorp van morgen’ waarbinnen de gemeente visies voor de 7 dorpen maakt. http://www.mijndorpvanmorgen.nl/default.aspx

De meeste van deze visies maakt de gemeente zelf maar Velp is uitbesteed. In de visie voor Velp anticiperen we op de omgevingswet, zodat de gemeente daar ervaring mee kan opbouwen.

De gemeente heeft voor LOSstadomland gekozen vanwege onze aanpak en ervaring. De gemeente is geïnteresseerd in vernieuwende mogelijkheden van intensieve samenwerking tussen bureau en haar eigen organisatie. Vooral de vraag hoe je de integrale sturing, die in de omgevingsvisie nodig is, kunt verankeren in de sectorafdelingen is belangrijk. Ten tweede is Rheden van oudsher een gemeente met een mondige samenleving. Een aanpak die ‘buiten het gemeentehuis’ begint sluit hier goed bij aan.

Vanwege de ervaring en kennis van de gemeente met het opstellen van visies, en de omvang van de ambtelijke organisatie, ontstaat een intensieve vorm coproductie. De gemeente organiseert bijvoorbeeld de internetconsultatie en wij richten ons op de inhoud.

Velp is een stad in dorpsformaat. Een zichtbare grotestadsproblematiek valt samen met luxe buitenwijken. Inmiddels is het project al een eind gevorderd. De internetconsultatie start net voor de zomervakantie van 2016.


Interview met Tim Overbeek | Beleidsadviseur ruimtelijke ontwikkeling gemeente Rheden

Wat is je ervaring met de integraliteit van de (structuurvisie die wordt opgezet als) omgevingsvisie?
Onder de noemer ‘mijn dorp van morgen’ werkt de gemeente Rheden sinds 2014 aan nieuwe, afzonderlijke structuurvisies voor alle 7 dorpen en het landelijk gebied. Deze aanpak maakt het mogelijk om, meer dan voorheen, te concentreren op de ruimtelijke inpassing van beleidskeuzes in de dorpen en in te spelen op dorpseigen vraagstukken. Inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties worden nauw betrokken bij de totstandkoming van de structuurvisies. In die zin komen de structuurvisies al gebiedsgericht en zoveel mogelijk integraal tot stand. De gemeenteraad heeft voor 5 van de 7 dorpen inmiddels een structuurvisie vastgesteld. Samen met LOS werken wij op dit moment aan een structuurvisie voor het dorp Velp. De vraagstukken die vanuit de samenleving zijn opgehaald, bleken in het geval van Velp zeer divers. In de aanpak van LOS zijn deze vervolgens gecombineerd en teruggebracht tot een overzichtelijk aantal herkenbare thema’s. In het vervolg van het proces stonden niet langer de afzonderlijke vraagstukken centraal, maar ging het gesprek vooral over de thema’s en over samenhangende oplossingen voor een bepaald thema of gebied. Het interne overleg met collega’s van de verschillende vakdisciplines is hiermee nog meer van multi-sectoraal naar integraal gegaan.
 
Hoe is de betrokkenheid van de samenleving veranderd onder het werken met de (structuurvisie die wordt opgezet als) omgevingsvisie?
Bij de start van het project is ervoor gekozen de dorpen actief te betrekken bij de totstandkoming van de structuurvisies om daarmee te zorgen dat er kwalitatief goede visies komen die kunnen rekenen op breed draagvlak. Het gaat immers om de kwaliteit van de leefomgeving waarin alle bewoners, ondernemers en bezoekers van de dorpen wonen, werken en recreëren. In het project hebben wij in de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met verschillende vormen van participatie, zoals rondetafelgesprekken, buurt- en bewonersavonden, dorpswandelingen, enquêtes en een dorpspanel dat via internet over dilemma’s, vraagstukken en mogelijke oplossingen meedenkt. Met de aanpak van LOS is in Velp nog nadrukkelijker dan voorheen de vraag vanuit de samenleving voorop komen te staan. Deze vraag is door middel van een twintigtal interviews met bewoners, ondernemers en vertegenwoordigers van organisaties helemaal aan de voorkant van het proces opgehaald, nog voordat er is gekeken naar bestaand beleid of andere kaders. Daarnaast hebben wij samen met LOS in de fase van ideeënvorming voor het eerst een gezamenlijke bijeenkomst georganiseerd voor bewoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties. Tot nu toe spraken wij hen vaak op afzonderlijke momenten in het proces. Tijdens een gebiedsconferentie in Velp gingen deze partijen, die normaal gesproken misschien niet zo snel met elkaar in contact zouden komen, in een prettige sfeer op zoek naar oplossingen voor de eerder opgehaalde vraagstukken. De conferentie heeft veel nieuwe en creatieve ideeën opgeleverd. Een mooie bijvangst voor de deelnemers was dat er in de pauze alle ruimte was om nieuwe contacten op te doen. Het enthousiasme bij de deelnemers willen wij ook na het gereedkomen van de structuurvisie proberen vast te houden. Als gemeente zijn wij voor het realiseren van onze gezamenlijke doelen namelijk steeds meer aangewezen op de uitvoerings- en slagkracht van de samenleving zelf.

Details

Klant Gemeente Rheden
Team Hans van Kempen, Gaby Rasenberg
Looptijd 2016 - 
Locatie Velp
Mail deze pagina