LOS stadomland Projecten

Ontwikkelvisie Hollestraat en omgeving, Someren

De Hollestraat ligt in de kernrandzone tussen de kern Someren en het buitengebied. In de kernrandzone van Someren is veel dynamiek omdat de agrarische betekenis, zo dicht bij de dorpskern, afneemt. Vanwege deze dynamiek is er behoefte aan een overkoepelende visie op het gebied. 

Stedenbouwkundigplan Enschotsebaan, Berkel Enschot

Dit is het stedenbouwkundigplan voor het laatste deel van de ‘Overhoeken’ in Berkel-Enschot; Enschotsebaan Zuid. Het plan voor de ‘Overhoeken’ dateert uit 2008. Naar aanleiding van verschillende veranderde inzichten moest er een aangepast plan gemaakt worden. Beschermingszones rond hoogspanningszones zijn in de afgelopen jaren vergroot, en er moet zo’n 50% meer water gebufferd worden dan 10 jaar geleden. Voor het westelijke deel hebben we een nieuw plan gemaakt en voor het oostelijke deel is het plan aangepast naar de inzichten van nu. In het gebied zijn circa 200 woningen gepland.

Ontwikkelschets Geffen

De vraag voor een ontwikkelperspectief op deze locatie komt voort uit het feit dat op 1 januari 2015 het gemeentehuis in Geffen, na een herindeling, haar functie verloor. Vanuit het dorp zijn al verschillende en soms tegenstrijdige wensen en ideeën gekomen voor de herontwikkeling. Voorop staat dat bewoners vinden dat er iets moet gebeuren met het plein en het voormalig gemeentehuis. Iets waarmee de ruimtelijke kwaliteit van het dorpshart wordt verbeterd en de belevingswaarde wordt verhoogd. Een dorpshart waar mensen wonen, ondernemen en elkaar kunnen ontmoeten.

 

Plussenbeleid Buren

Het plussenbeleid maakt het mogelijk om in de nabije toekomst op basis van lokaal maatwerk extra ontwikkelingsruimte te geven aan ondernemers in het buitengebied en tegelijk de kwaliteit van de leefomgeving te versterken. Het plussenbeleid heeft als doel economische ontwikkeling te stimuleren en tegelijk de leefomgevingskwaliteit van het buitengebied te behouden en te versterken. Om deze ruimte te kunnen benutten voor een uitbreiding wordt van de ondernemer verwacht dat hij/zij in overleg met de buurt maatschappelijke tegenprestaties levert als compensatie voor de uitbreiding. Deze tegenprestaties zijn altijd aanvullende maatregelen bovenop de basisvoorwaarden. De tegenprestaties kunnen bestaan uit investeringen in ruimtelijke kwaliteit, milieu en water en dierenwelzijn.  

Dorpsvisie Almkerk

Voor de fusiegemeente Altena stelde LOS de omgevingsvisie op.  Tijdens het proces nam de dorpsraad van Almkerk het initiatief om samen met bewoners een dorpsvisie op te stellen, als gebiedsgerichte uitwerking van de omgevingsvisie. De dorpsvisie werd benoemd tot pilot-project om te onderzoeken hoe je tot een visie komt die door de bevolking zelf is ontwikkeld. LOS begeleidde het traject.

Stedenbouwkundigplan Linten Ewijk

Het dorp Ewijk heeft een bijzondere structuur die sterk gedragen wordt door een aantal historische linten. Kenmerkend aan de linten is onder andere dat er een organische groei en verdichting plaatsvindt. Dat is een lang en traag proces. Maar met de verdere verdichting dreigen ook kwaliteiten verloren te gaan. LOS heeft in opdracht van de gemeente een studie gemaakt hoe en waar de kwaliteit van de linten versterkt kan worden en op welke wijze verdichting daarin een plek kan krijgen. 

 

Stedenbouwkundig plan Kerkheiseweg Liempde

Als onderdeel van de toenemende burgerkracht zien we ook bewoners die als collectief een gebiedsontwikkeling aanpakken. De gemeente Boxtel nodigt in haar dorpskern Liempde voor enkele inbreidingslocaties burgers uit om met een collectief plan te komen.

Stedenbouwkundigplan voormalige schoollocatie Holtum

Stedenbouwkundigplan voormalige schoollocatie Einighausen

Binnen veel kleine kernen in Sittard-Geleen is sprake van vrijkomend maatschappelijk vastgoed. Vanwege de demografische ontwikkelingen in de gemeente en regio kunnen veel van dit soort locaties niet heringevuld worden met woningbouw waardoor veel locaties ‘ingezaaid worden met gras’. Voor een aantal van die locaties, waar wat meer dynamiek is en de directe omgeving ook heeft aangegeven de locatie te willen herbestemmen omdat er een lokale behoefte is. Wordt samen met de bewoners gezocht naar een invulling. Einighausen is één van die locaties. 

Inbreiding De Dreef Made

In Made bevinden zich enkele driehoekige binnenruimtes, zogeheten “kamers”, met een groen karakter. Los is gevraagd een ontwerp te maken voor inbreiding op een van deze "kamers". 
Een belangrijk uitgangspunt voor het concept voor deze locatie is het behoud van het groene karakter in combinatie met woningbouw.

Omgevingsvisie landelijk gebied Schouwen-Duiveland

Het buitengebied van Schouwen Duiveland is belangrijk voor de gemeente als basis voor toerisme en recreatie en als landbouwgebied. Er speelt erg veel in dit gebied: de landbouwproblematiek is groter vanwege de verzilting van de bodem en de omschakeling van akkerbouw naar intensievere teelten.

Gebiedsvisie Aals-Eindhovensweg

Met de aanleg van de Westparallel komt er een alternatieve route voor het doorgaande verkeer van Eindhoven richting Valkenswaard en België. Als gevolg hiervan wordt de Eindhovenseweg tussen Eindhoven en Valkenswaard overgedragen van de provincie naar de gemeentes en wordt de weg minder druk en liggen er dus kansen om de weg te transformeren. Voor gemeente Waalre is het moment daar om een herinrichting te maken voor de Eindhovenseweg, maar meteen ook naar het (winkel)centrum Den Hof in Aalst te kijken, wat een opknapbeurt kan gebruiken. 

Kienehoef Klimaatrobuuster

In de wijk Kienehoef gaat de komende jaren het een en ander veranderen. Een van de projecten is het ‘klimaatrobuust’ maken van de wijk. De riolering wordt afgekoppeld en het regenwater wordt via een eigen systeem afgevoerd. Om de wijk klimaatbestendig te maken en beter geschikt te maken om extreme droogte of neerslag op te vangen is dit tegelijkertijd ook een kans om de openbare ruimte aan te pakken. Dit hebben we samen met de bewoners van de straten gedaan. Het verbeteren van de sociale cohesie in de wijk wordt als (tweede) aanleiding gezien om te kiezen voor deze wijk.

Strategische visie regio Rivierenland

In 2016 hebben de gemeenten in Regio Rivierenland een regionale ambitie opgesteld voor de periode 2016-2020. Dat zijn Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel. Met de regionale ambitie hebben deze 10 gemeenten een gezamenlijke focus gelegd op drie economische speerpunten: agribusiness, economie en logistiek en recreatie en toerisme. 

Transformatie bedrijventerrein 't Hazzo

Vlak bij het centrum van Aalst ligt een bijzonder gemengd gebied met maatschappelijke functies zoals een gemeenschapshuis met sporthal, woningen en bedrijfskavels. Directe aanleiding voor de visie is het feit dat gemeente Waalre een nieuw “huis van de gemeente” gaat bouwen, waardoor een groot deel van het gebouw met maatschappelijke functies leeg komt te staan.