LOS stadomland Projecten

Strategische visie regio Rivierenland

In 2016 hebben de gemeenten in Regio Rivierenland een regionale ambitie opgesteld voor de periode 2016-2020. Dat zijn Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel. Met de regionale ambitie hebben deze 10 gemeenten een gezamenlijke focus gelegd op drie economische speerpunten: agribusiness, economie en logistiek en recreatie en toerisme. 

Transformatie bedrijventerrein 't Hazzo

Vlak bij het centrum van Aalst ligt een bijzonder gemengd gebied met maatschappelijke functies zoals een gemeenschapshuis met sporthal, woningen en bedrijfskavels. Directe aanleiding voor de visie is het feit dat gemeente Waalre een nieuw “huis van de gemeente” gaat bouwen, waardoor een groot deel van het gebouw met maatschappelijke functies leeg komt te staan.

Stedenbouwkundig-kader MFA Hapert

Voor het dorp Hapert in de gemeente Bladel hebben we een stedenbouwkundig kader voor de ontwikkeling van een MFA, een school, een sportzaal en een historische kerk gemaakt.

Herinrichting centrum Zeeland

Zeeland heeft een bruisend centrum en wil dit graag behouden. Door de vele veranderingen gaat dit niet vanzelf. Vooral ons koopgedrag verandert snel. Voor een duurzaam en bruisend centrum zijn er drie aandachtspunten opgesteld: concentreren van functies in het centrum, een goede openbare ruimte en een actieve samenleving die veel organiseert.

Gebiedsvisie De Kuilen Mill en St. Hubert

Het gebied de Kuilen is na een jarenlange ontzanding afgewerkt als een recreatie en natuurgebied. De gemeente Mill wordt met enige regelmaat geconfronteerd met ontwikkelingsvragen van ondernemers of verzoeken voor evenementen in het gebied en tegelijk zijn er activiteiten, zoals motorcross en bedrijfsmatige activiteiten, die op gespannen voet staan met de gebiedskwaliteiten. Daarom bestond er behoefte aan een toekomstperspectief voor de doorontwikkeling van dit bijzondere gebied dat stevig genoeg is om ook duurzaam te kunnen beheren.

Antwerpse Ruien

Op eigen initiatief hebben we, samen met een groepje Delftse architectuurstudenten (WEID), een concept ontwikkeld om de Ruien in Antwerpen op een betere manier toegankelijk te maken dan nu het geval is. Dit initiatief is ambtelijk gepresenteerd en ook bestuurlijk opgepikt. (Zie het bijgevoegde fragment van een interview met de toenmalige wethouder van Antwerpen)

Omgevingsvisie buitengebied Rheden

In 2017 zijn we begonnen met het opstellen van een omgevingsvisie voor het buitengebied van de gemeente Rheden.

Het buitengebied van Rheden is extreem gemengd. Het is een recreatie- en vakantiegebied, zeer waardevol voor natuur, cultuurhistorisch een topper met kastelen, landgoederen en watermolens   en er wordt ook nog volop gewerkt in de landbouw en het toerisme. Binnen dit bijna ideale landschap zijn opvallend veel transitieopgaves benoemd. Alle landelijke thema’s komen ook hier aan bod en moeten, nog meer dan elders, zorgvuldig worden samengebracht. Belangrijke keuzes in het conceptplan zijn het expliciet inzetten op belevingseconomie, het creëren van leefruimte door te sturen op mobiliteit (gemotoriseerd verkeer in de buurt van de A348 houden) en het instellen van gebiedstafels waar opdrachten voor transitievragen in de samenleving worden neergelegd.

Conceptontwikkeling nieuwe toren van Nieuw-Bergen

In ons oorspronkelijke masterplan voor Nieuw-Bergen hadden we een toren getekend. In de praktijk is zo’n toren, waarin geen economische functies zitten, financieel lastig uitvoerbaar. Maar in Nieuw-Bergen vond iedereen, de politiek, het bestuur en de samenleving dat de toren er moest komen. Over de jaren heen zijn er twee rondes van prijsvragen op uitnodiging geweest. Wij namen deel aan de beoordelingscommissies en stuurden op de opzet van de plannen. Toen uiteindelijk een architect uitgekozen was (Monadnock) namen wij de stedenbouwkundige supervisie op ons.

Begeleiding Implementatie Omgevingswet

Op 1 januari treedt de Omgevingswet in werking. Het stelsel van de ruimtelijke ordening wijzigt dan. De huidige wetten die gaan over de fysieke leefomgeving zullen worden vervangen door één integrale wet. Het doel is meer overzicht en samenhang in beleid en regelgeving. Daarnaast vraagt de omgevingswet om een andere manier van werken van overheden. Het motto is ‘ruimte voor ontwikkeling, en het borgen van kwaliteit’. De omgevingswet moet gaan zorgen voor een betere balans tussen het benutten en beschermen van de leefomgeving. 

Conceptontwikkeling Kasteel groot Horlo

Vanaf het begin van de ontwikkeling van dit gebouw was duidelijk dat geluid een bepalende factor was. Daarom dat in eerste instantie een kantoorfunctie werd voorgesteld. Toen dat planologisch niet mogelijk bleek, en er alleen een woonfunctie kon komen ontstond het idee van een klassieke burcht.

Schetsboek en dorpspaspoorten vitale kernen

Is de vitaliteit van kleine kernen afhankelijk van woningbouw? Deze vraag staat centraal in een onderzoek, dat wij verricht hebben voor de provincie Zuid-Holland. Zuid-Holland kent de grootste verstedelijkingsopgave van Nederland, maar ze telt buiten de stevige stedelijke regio’s ook veel kleine plattelandskernen. Het verstedelijkingsbeleid maakt dat woningbouw slechts beperkt mogelijk is in deze kleine kernen. Dat terwijl vaak het idee bestaat dat de vitaliteit en leefbaarheid van kleine kernen juist afhankelijk is van woningbouw. 

Gebiedsvisie spoorzone Vught

Voor Vught zijn we gevraagd een visie op de spoorzone te ontwikkelen. In het kader van het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) wordt een deel van het tracé ondertunneld Een complexe en boeiende opgaven waarbij creatief omgegaan moet worden met de beperkte ruimte. In feite hebben we de technische plannen van Prorail vertaald naar een ruimtelijk beeld waarbij we ons vooral richten op het herstellen van het weefsel van Vught. We zetten ons in voor het verbeteren van de woon- en ruimtelijke kwaliteit rondom het spoor. 

Centrumplan Doorwerth

In 2016 hebben we heel intensief in samenspraak met het Doorwerth een centrumplan gemaakt. Aanleiding van het dorp was zelf een plan te maken uit onvrede met de rol van de gemeente tot dan toe. Het project werd getrokken door een kleine kerngroep. LOS heeft samen met die groep een ontwerp gemaakt en gezorgd dat er zeer breed werd meegedacht.

Toeristische hoofdstructuur Schouwen Duiveland

De gemeente Schouwen-Duiveland heeft samen met gebiedspartners een visie op de hoofdstructuur voor het toerisme opgesteld. De Toeristische Hoofdstructuur of kortweg THS. LOS heeft deelgenomen aan een deel van de werksessies met als opdracht de thema’s die de visie dragen aan te scherpen en te visualiseren. 

Conceptontwikkeling, Plan Maasdal

De hoogwaterproblematiek staat prominent op de agenda. Vanuit verschillende invalshoeken wordt gewerkt aan dijkversterking en rivierverruiming. De dorpen aan de Maas...