Projecten

Het dorp Ewijk heeft een bijzondere structuur die sterk gedragen wordt door een aantal historische linten. Kenmerkend aan de linten is onder andere dat er een organische groei en verdichting plaatsvindt. Dat is een lang en traag proces. Maar met de verdere verdichting dreigen ook kwaliteiten verloren te gaan. LOS heeft in opdracht van de gemeente een studie gemaakt hoe en waar de kwaliteit van de linten versterkt kan worden en op welke wijze verdichting daarin een plek kan krijgen. In de visie d...

Binnen veel kleine kernen in Sittard-Geleen is sprake van vrijkomend maatschappelijk vastgoed. Vanwege de demografische ontwikkelingen in de gemeente en regio kunnen veel van dit soort locaties niet heringevuld worden met woningbouw waardoor veel locaties ‘ingezaaid worden met gras’. Voor een aantal van die locaties, waar wat meer dynamiek is en de directe omgeving ook heeft aangegeven de locatie te willen herbestemmen omdat er een lokale behoefte is. Wordt samen met de bewoners gezocht naar e...

In Made bevinden zich enkele driehoekige binnenruimtes, zogeheten “kamers”, met een groen karakter. Los is gevraagd een ontwerp te maken voor inbreiding op een van deze "kamers". Een belangrijk uitgangspunt voor het concept voor deze locatie is het behoud van het groene karakter in combinatie met woningbouw. Op deze locatie is gespeeld met de hoeveelheid groen ten opzichte van de hoeveelheid woonbebouwing. Voldoende woningbouw is benodigd om een rendabel plan te realiseren, het behoud van een ...

In ons oorspronkelijke masterplan voor Nieuw-Bergen hadden we een toren getekend. In de praktijk is zo’n toren, waarin geen economische functies zitten, financieel lastig uitvoerbaar. Maar in Nieuw-Bergen vond iedereen, de politiek, het bestuur en de samenleving dat de toren er moest komen. Over de jaren heen zijn er twee rondes van prijsvragen op uitnodiging geweest. Wij namen deel aan de beoordelingscommissies en stuurden op de opzet van de plannen. Toen uiteindelijk een architect uitgekozen ...

Door de strategische ligging aan de A1 en de ‘food valley’ kan de gemeente Barneveld de komende jaren nog sterk doorgroeien. De structuurvisie geeft de ruimtelijke consequenties van deze groei en geeft...

Voor de gemeenten Epe, Heerde en Voorst heeft LOS een intergemeentelijk landschaps-ontwikkelingplan opgesteld. Het LOP is gemaakt vanuit de gedachte dat mensen die werkelijk...

De Achterhoek werkt al lange tijd aan haar transitie-opgave. Andere vormen van energiegebruik, landbouw, en organisatie van voorzieningen zijn onderdeel van die transitie...

Samen met de gemeente Woensdrecht heeft LOS stadomland het ontwerp gemaakt voor de herinrichting van het centrum van Putte. De plannen voorzien in een integrale herinrichting van de hoofd(winkel)straat...

Nabij het centrum van Valkenswaard herontwikkelt woningstichting Woningbelang een vrijgekomen bedrijvenlocatie. LOS is gevraagd om binnen een sterk...

De gemeente wil niet dat Voorthuizen en bedrijventerrein Harselaar aan elkaar groeien, maar een groene buffer tussen beide behouden. De gebiedsvisie Zeumeren moet invulling...