Nieuws

Vergroenen van de Broekwegwetering Zoetermeer

Vergroenen van de Broekwegwetering Zoetermeer

Een gezonde waterkwaliteit is goud waard voor zowel mens en dier. De gemeente Zoetermeer en het Hoogheemraadschap van Rijnland hebben daarom de handen ineengeslagen om de waterkwaliteit in de Zoetermeerse plas te verbeteren en de aanliggende stedelijke ruimten aantrekkelijker te maken voor planten, dieren, maar ook voor bewoners en gebruikers. 

In dit (deel)project gaan we aan de slag met de Broekwegwetering. Dit is een uitloper van de Zoetermeerseplas, onderdeel van het recreatiegebied Noord Aa. Door te investeren in vergroening wordt het water langzaam gezuiverd, ontstaat ruimte voor een rijkere biodiversiteit en ontstaat er een prettiger leefklimaat voor bewoners. 

Hoe een groenere Broekwegwetering eruit moet komen te zien gaan we de komende maanden uitwerken met bewoners, belanghebbenden en andere gebruikers. Via de website blijft u op de hoogte. 

 

| Categoriën: Landschap, Inrichting, Ontwerp, Interactieve planvorming, gebiedsontwikkeling | Tags: | Aantal keer gezien: (567) |

Commentaar

 • Reactie Community Zoetermeerse Plas:Vanwaar de wens tot vergroening van de Broekwegwetering?Vergroening is direct een op een gerelateerd aan een duurzaam evenwicht in de waterkwaliteit.Moerasparels en vergroening van de oevers van de plas en de wetering zorgen voor binding van fosfaten , waardoor er minder blauwalg ontstaat in de zomer en een duurzaam evenwicht in de waterkwaliteit wordt bereikt. Alle maatregelen rond de plas zijn hierop gericht.Vanuit die optiek is het essentieel dat de voorgestelde floatlands, naast een groener aanzicht, ook de fosfaten kunnen binden middels de wortels van de planten die door de bodem in het water hangen. Daarover willen we voldoende onderzoek en positieve ervaring vergaren. De invloed op de biodiversiteit en de visstand is wel duidelijk aangetoond, maar over de invloed op de waterkwaliteit cq aanwezigheid van blauwalg, zijn de meningen nog verdeeld. Misschien dat de plaatsing van sonarboeien in de wetering uitsluitsel kan geven, zeker als meetinstrument. We hebben begrepen dat ze op de plas ook zo worden gebruikt.Het gaat om beheersing van de fosfaatlast, die toch vanuit het gemaal zal blijven komen, ook al wordt dat alleen bij piekbelasting ingezet. Overigens, dat leidt wel tot schoner waterdoorvoer, voornamelijk regenwater. Reden te meer om de resterende fosfaten die toch mee zullen komen, met vergroening te neutraliseren, langs de plas en wetering. De kern in dit geheel is de afkoppeling , gedeeltelijk, van het gemaal, en de omleiding van het water van de stad , dat meer vervuild is, langs de A12 ( dus niet naar de NDP) naar Stompwijk. De NDP is bedoeld voor de opvang van de piekbelasting ( hevige regens) , die vindt plaats via de Zoetermeerse Plas, naar de hogere boezem , en zo naar de Nieuwe Driemanspolder.De plaats waar die extra vergroening kan worden gerealiseerd zal in overleg moeten plaatsvinden, maar verdeling van de lasten, in dit geval de oevers, over de plas en wetering is wenselijk, met een bredere spreiding dan alleen de Broekwegwetering. In dit opzicht komen de ondiepe plekken aan de zuidkant van de plas, bij de Marco Polorede, bij de westoever, bij de doorlaat naar de Noordhovense Plas, ook in beeld. De CZP heeft de reacties vanuit de wijk gelezen en de gemeente zal deze meenemen in de samenvatting die vanuit de gemeente in het Beheeroverleg wordt ingebracht. Niet alle reacties hebben direct betrekking op de vraag om vergroening, maar betreffen zorgen waar we in de gemeente aandacht voor moeten vragen.De CZP, in 2015 opgericht, vertegenwoordigt in het Beheeroverleg de belangen van de omwonenden op basis van de uitgangspunten ten aanzien van de kwaliteit van het water en van de woonomgeving:1.Natuur en recreatie in goede balans.2.Verbetering van de kwaliteit van het zwemwater.3.Belangen van verschillende gebruikers mogen elkaar niet in de weg zitten.4.Veiligheid voor zwemmers staat voorop.Ten aanzien van punt 1 is het belangrijk de belangen van de bijdrage van de vergroening aan het ecologisch evenwicht af te wegen tegen de wensen van recreanten, zwemmers, zeilers, surfers, e.d. Dat betekent dat er veelvuldig ruggenspraak met omwonenden nodig is om die balans te zoeken op basis van ontwerpschetsen die aanpasbaar zijn.Ten aanzien van punt 2 moet vermeld dat op termijn het gemaal zal worden afgekoppeld en het water zal worden omgeleid via de A12 naar Stompwijk. Evenwel, bij piekbelasting zal het gemaal op volle kracht blijven draaien , het is daarvoor ook recentelijk gereviseerd en zelfs met 30% versterkt.Als het water alleen op de plas wordt uitgeslagen bij piekbelasting zou dat schoner moeten zijn. In elk geval is de doorstroom hiermee wel gegarandeerdDe kwaliteit van het water via het gemaal is nog een punt van orde, vandaar de extra inspanning voor een verbetering, via vergroening, en een duurzaam evenwicht. Alle inspanning, via de moerasparels is hier ook op gericht. Het uitbaggeren van de wetering , een plan van het Hoogheemraadschap, zal daar aan bijdragen, maar het is nog onduidelijk waar, wanneer en hoe diep dit zal gebeuren.Veel opmerkingen betreffen het onderhoud (geen maaibootjes meer), met als gevolg sterke aanwas van waterlelies, hinderlijk voor zwemmers, maar verder wel beter voor de waterkwaliteit. De lelies nemen ook hun portie fosfaten op en houden het water koeler, laten minder zonlicht door. Het oogsten van planten in de zomer reduceert natuurlijk de netto fosfaatlast in de wetering en op de plas. Maar ook zonder oogsten is de binding van nutriënten, door groene oevers van positieve invloed op de algenbloei en zomerse waterkwaliteit. Het verlaat het tijdstip waarop het negatief zwemadvies wordt afgegeven. Liever dat advies eind augustus dan half juli. In de winter zijn de fosfaten geen probleem, die liggen in de onderste lagen van 4 graden Celsius opgeborgen. Ons pleidooi blijft dat het oogsten van de waterplanten, dus maaien en weghalen, wel degelijk van belang is. Niet alleen voor waterkwaliteit maar ook voor zwem- en vaarplezier.Ten aanzien van punt 3 willen we de zorg uitspreken dat de vergroening zodanig wordt gerealiseerd dat de kans op vandalisme, verval en slijtage, en gebrekkig onderhoud zo klein mogelijk is. Ook hier het belang van constructief overleg om ideeën en zorgen te delen. Uitzicht is een ander onderwerp, dat is een kwestie van beleving. Plaatsen voor bootjes langs de kade zijn een legitieme wens. Het broeden van watervogels op de voorgestelde floatlands in grote aantallen kan als hinderlijk worden ervaren voor omwonenden. De afmetingen, de beplanting, en onderhoud door de gemeente zou een positieve invloed kunnen hebben. Wederom punt van overleg over aantal, plaats en afmetingen. Overigens kan vermeld dat op dit moment de meerkoeten op vlonders langs de tuinen broeden en die overlast zal afnemen, zij zullen hun nesten op de floatlands maken. Ten aanzien van punt 4 , veiligheid van zwemmers, willen we aangeven dat de kwaliteit van de floatlands en de vormgeving , zodanig moet zijn dat ze niet uitnodigen tot recreatief gebruik, erop klimmen, eraf duiken, er onder willen kijken of zwemmen. Verder zijn ze, in onze optiek, alleen bedoeld voor de anonieme , kale plekken, de lege kademuren, langs de wetering. En dan komt uitbreiding naar de zuidoever en de doorlaat naar de Noordhovense plas of andere ondiepe plekken langs de Zoetermeerse Plas ook in beeld. Wil de vergroening kans van slagen hebben dan zal het in zijn totaliteit om een flink wateroppervlak moeten gaan, gezien de huidige hoeveelheid nutriënten die nu op de bodem liggen en in de zomer naar de oppervlakte komen. Als afsluitend punt, en naar aanleiding van de vele opmerkingen hierover, toch nog een pleidooi om het vaarbeleid onder de aandacht te brengen van iedereen rondom de plas. - Alleen eigenaren van verbrandingsmotoren die voor 2019 een ontheffing hadden van get Hoogheemraadschap mogen nog tot 2023 gebruik blijven maken van die motor!- Verder alleen elektrische motoren toegestaan- Alle gemotoriseerde boten dienen zich te houden aan maximale snelheid van 6 km/uur, ofwel stapvoetsOok wij zien dat er regelmatig te hard wordt gevaren, dat er meer bootjes met verbrandingsmotoren varen dan mogelijk is op basis van de verstrekte ontheffingen. En dat er geen of nauwelijks handhaving is.
  29-8-2020 23:03:13 Reageer
  • @Community Zoetermeerse Plas: Bedankt voor uw/jullie bijdrage. We hebben de reactie ook geplaatst op de website van het project zelf: https://vergroenenbroekwegwetering.losstadomland.nl.
   21-9-2020 14:59:13 Reageer
 • Lekker laten zoals het nu is. Het is al groen genoeg met al die waterlelies en tenslotte moet men er ook kunnen blijven zwemmen en varen met elektrisch aangedreven bootjes e.d.De gemeente Zoetermeer heeft vast wel bestedingsdoeleinden die momenteel meer prioriteit hebben........
  10-8-2020 14:26:57 Reageer
  • @H.Plugge: Beste H. Plugge, Bedankt voor uw reactie. We nemen uw aandachtspunten mee bij het opstellen van het programma van eisen. U kunt op de hoogte blijven via de website https://vergroenenbroekwegwetering.losstadomland.nl. Hier kunt u ook de reacties inzien van andere omwonenden of belanghebbenden. Groeten Loes van Schie (bureau LOS)
   12-8-2020 12:11:59 Reageer

Geef commentaar

Nieuwsbrief

Categoriën

Trefwoorden